นโยบายความเป็นส่วนตัว ลงทะเบียนล่วงหน้า

1. บทนำ

1.1 บริษัท Marko System Hub Co., Ltd. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกรรมของผู้ตายและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีให้กับองค์กร ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัวและข้อมูลติดต่อของคุณแสดงอยู่ด้านล่าง หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

เฉพาะวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะใช้ในการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ สิ่งนี้จะทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 • ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ

 • ข้อมูลการติดต่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือผิดกฎหมายใด ๆโดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้เมื่อบริษัทรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา เช่น การให้บริการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการวิจัยหรือเพื่อรวบรวมสถิติ สามารถใช้เอกสารหรือเอกสารที่เก็บถาวรของเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะและได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่ บริษัท ได้รับมอบหมายหากบุคคลไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจจำกัดความสะดวกในการใช้บริการของตน บริษัทจำเป็นต้องทราบข้อมูลนี้เพื่อให้สัญญาสมบูรณ์หรือเพราะกฎหมายกำหนด และบุคคลนั้นจะไม่ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์สูงสุด

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ บริษัท จะรวบรวม?

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ข้อมูลสำหรับติดต่อ (รวมถึง อีเมล);
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เพศ อายุ
 

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล หรือเป็นไปตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อความจำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ดังนี้

 • เพื่อให้บริการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเกมส์ที่เปิดให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับส่งให้บุคคล และ/หรือหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดี ในกรณีที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยเล่นเกม (Robot) หรือการใช้เทคนิคใดๆ เพื่อโกง หรือเอาเปรียบผู้เล่นอื่น (hacking) รวมถึงการกระทำที่ทุจริต ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการให้บริการ การวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทและกลุ่มพันธมิตร ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฏหมาย
 • เพื่อแจ้งและนำเสนอ สิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร โฆษณา รวมถึงการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงนิติบุคคลหรือกลุ่มพันธมิตรที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฏหมายผ่านทางอีเมล ข้อความสั้น (Short Message: SMS) แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้สมัครสำหรับลงทะเบียนและการแก้ไขรหัสผ่าน
 • เพื่อบริการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ สนับสนุนการใช้งาน การให้ข้อมูล-ตอบรับ และแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 • เพื่อสอบถาม ประเมินความเข้าใจ ความต้องการ และความพึงพอใจของเจ้าของข้อมูล